ESPIRE - Iranians ArtistsSolo exhibition of Katayon Namazi Pourtise